rss
Śmieszne zdjęcia
Regulamin

REGULAMIN SERWISU szysza.plI.                   
POSTANOWIENIA OGÓLNE1)                
Niniejszy
regulamin zwany dalej Regulaminem”, określa zasady
świadczenia usług w serwisie internetowym zarejestrowanym pod domeną szysza.pl, zwanym dalej „Serwisem”, zasady korzystania z tych
usług oraz zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników
Serwisu, będących osobami fizycznymi.2)                
Umożliwienie
korzystania z serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez
Właściciela na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z
późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a
Właścicielem oraz na podstawie Regulaminu.3)                
Postanowienia
Regulaminu odnoszą się do wszystkich świadczonych w ramach Serwisu usług, za
wyjątkiem usług, dla których zastrzeżono odrębne regulaminy. Właściciel
obowiązany jest każdorazowo wskazać, że dla usługi został zastrzeżony odrębny
regulamin.4)                
Na
zasadach określonych w Regulaminie dostęp do usług w ramach Serwisu jest
otwarty i dostępny dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość podłączenia
do publicznej sieci Internet.5)                
Regulamin
jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która
umożliwia jego
pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie.
Regulamin
jest dostępny pod adresem:
http://www.szysza.pl/post/regulamin.html6)                
Każdy
Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień
Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. II.                 
DEFINICJE1)                
Właściciel – właścicielem Serwisu jest EMANUEL
CABAN CONSULTING z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strażacka 12C lok. 2, 35 – 312
Rzeszów; REGON: 80711046; NIP: 8321932869;2)                
Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej (w rozumieniu art. 33 i n. Kodeksu Cywilnego)
korzystającą z Serwisu;3)                
Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik posiadający konto w
Serwisie utworzone przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego;4)                
Serwis – portal internetowy, pozycjonowany
za pośrednictwem publicznej sieci Internet, dostępny pod adresem szysza.pl;5)                
Usługa 
- usługi świadczone przez Właściciela na rzecz Użytkowników, na
podstawie i zgodnie z Regulaminem;6)                
Formularz Kontaktowy – dokument elektroniczny dostępny w
Serwisie, przeznaczony do kontaktu Użytkownika z Właścicielem;7)                
Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny dostępny w
Serwisie, przeznaczony do rejestracji Użytkownika w Serwisie;8)                
Rejestracja – utworzenie indywidualnego konta
Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja
obejmuje wypełnienie i przesłanie Właścicielowi Formularza Rejestracyjnego,
oraz aktywację konta za pośrednictwem kodu wygenerowanego i przesłanego
automatycznie przez system teleinformatyczny Właściciela na adres poczty e-mail
podany przez Użytkownika. III.               
USŁUGI1)                
W
ramach Serwisu Właściciel świadczy usługi w zakresie:a)                
umożliwienia
przeglądania przez Użytkowników materiałów zamieszczonych/publikowanych w
Serwisie (np. zdjęcia, teksty, animacje, filmy) dostępnych w ramach
dostępu  nieodpłatnego jak i odpłatnego;b)                
oddawanie
głosów „tak” lub „nie” w odniesieniu do materiałów zamieszczonych w Serwisie;c)                 
zapewnienie
miejsca (przestrzeni wirtualnej) na serwerach Właściciela, celem umożliwienia
Użytkownikom dodawania/zamieszczania komentarzy oraz publikacja komentarzy w
Serwisie;d)                
umożliwienie
Użytkownikom dodawania treści i materiałów (np. zdjęcia, teksty, animacje,
filmy) oraz ich publikacja w Serwisie;e)                
umożliwienie
Użytkownikom zadawania pytań i zgłaszania sugestii Właścicielowi za
pośrednictwem Formularza Kontaktowego zamieszczonych w Serwisie;2)                
Korzystanie
z części Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga Rejestracji.
Właściciel zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć, że korzystanie z Usługi
wymagana Rejestracji.3)                
Usługi
świadczone za pośrednictwem Serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny. Właściciel
zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć, iż Usługi mają charakter odpłatny.
Właściciel zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat za świadczone Usługi.
Zamiana opłaty nie może naruszać praw użytkowników, którzy przed jej
wprowadzeniem wnieśli dotychczasową opłatę z tytułu świadczonych usług.4)                
Właściciel
zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług,  rozszerzania katalogu oferowanych Usług, jak
również zmiany funkcjonalności oraz wyglądu zewnętrznego Serwisu w każdym
czasie, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników,  z zachowaniem jednak praw Użytkowników,
którzy wnieśli opłaty na poczet usług odpłatnych. W przypadku zawieszenia lub
zaprzestania świadczenia usług odpłatnych, okres świadczenia tych usług ulega
odpowiedniemu wydłużeniu.5)                
Właściciel
zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i deweloperskich
Serwisu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do
Serwisu lub niedziałanie Serwisu spowodowane pracami, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym lub wynikającymi z przyczyn niezależnymi od Właściciela. O
prowadzeniu prac, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w miarę możliwości,
przewidywanym terminie ich zakończenia Właściciel poinformuje Użytkowników
przez ogłoszenie zamieszczone w Serwisie lub przesłanie Zarejestrowanym
Użytkownikom wiadomości na adres poczty e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym. IV.              
WYMAGANIA TECHNICZNE1)                
Dla
prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:a)                
połączenia
z publiczną siecią Internet;b)                
przeglądarki
internetowej: Internet Explorer , Firefox, Google Chrome, Safari, Operac)                 
oprogramowania
typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies;d)                
konta
poczty elektronicznej (e – mail) – dla Zarejestrowanych Użytkowników; V.                
ZASADY KORZYSTANIA  Z SERWISU1)                 
Użytkownik
przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z
niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z
pełną akceptacją Regulaminu. W przypadku Usług wymagających Rejestracji, Rejestracja
jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków Regulaminu.2)                 
Użytkownik
zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, w szczególności
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr
24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 508, z późn. zm.), Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz zasadami
Netykiety. Za korzystanie z Serwisu niezgodnie z niniejszym oraz innymi
postanowieniami Regulaminu Właściciel nie odpowiada.3)                 
Użytkownik
ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane/publikowane przez niego w
Serwisie.4)                 
Przyjmuje
się, że Użytkownik posiada pełnię praw w tym szczególnie prawa autorskie do
zamieszczonych/publikowanych przez Użytkownika w Serwisie materiałów/treści
(np. zdjęć, tekstów, animacji, filmów), oraz że zamieszczone materiały nie
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Odpowiedzialność w zakresie prawa
do zamieszczanych/publikowanych materiałów/treści obciąża jedynie Użytkownika.5)                 
Zakazuje
się zamieszczania/publikacji materiałów/treści niezgodnych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, reklamowych, spamu, wulgarnych,
pornograficznych, zawierających treści lub propagujących poglądy rasistowskie,
faszystowskie, nacjonalistyczne, nawołujących do nienawiści, ksenofobii lub
obraźliwych w jakikolwiek inny sposób oraz linków do witryn internetowych
zawierających takie materiały/treści. Właściciel zastrzega sobie prawo do
redagowania, usuwania, ukrywania lub skracania tekstów, treści,
materiałów/treści naruszających niniejszy ppkt. Użytkownik oświadcza, iż jest
mu wiadome, że za zamieszczanie treści niezgodnych z prawem grozi
odpowiedzialność prawna, w tym karna lub cywilna.6)                 
Odpowiedzialność
za materiały/treści zamieszczone/publikowane w Serwisie odpowiada jedynie
Użytkownik, który zamieścił/opublikował przedmiotowe materiały/treści.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za materiały/treści
zamieszczone/publikowane w Serwisie przez Użytkowników. Publikowanych
materiałów/treści nie należy traktować jako poglądów lub opinii Właściciela7)                 
Właściciel
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych
Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z
opublikowaniem materiałów/treści w postaci zdjęć lub innych zawierających
osobisty wizerunek lub inne dobra osobiste tych Użytkowników, osób trzecich lub
podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat należnych
twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu
zamieszczania/publikowania w Serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty
będą wymagane na podstawie umowy lub przepisów prawa.8)                 
Użytkownik
umieszczając w Serwisie materiały/treści, także pomimo późniejszego usunięcia
konta lub materiałów/treści, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany materiałów/treści,
lub komentarzy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) w
stosunku do zamieszczanych materiałów/treści udziela Właścicielowi w zakresie w
jakim prawa te przysługują Użytkownikowi, bezterminowej (trwającej również po
usunięciu konta lub materiałów/treści z Serwisu), niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i
reklamowych w szczególności  na
utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez
Użytkownika w Serwisie, a także:a)                
prawa rozpowszechniania w
jakikolwiek sposób, wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób
(całości lub którejkolwiek części), w tym również za pośrednictwem systemów
informatycznych, poprzez publiczną sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób,
wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części);b)                
prawa publicznego wykonania,
wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania w Serwisie oraz
prawa innego publicznego udostępnienia;c)                 
prawa publikacji utworów w Serwisie
oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w
jakimkolwiek innym publikatorze (w tym także telewizji lub prasie) w
jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie zapisu cyfrowego,
magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach
optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych);d)                
prawa do modyfikowania utworów, w
tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu;e)                
prawa trwałego lub czasowego
zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości
lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w
szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach
optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich
innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji;f)                  
prawa tłumaczenia, przystosowywania,
wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części);g)                
prawa udzielania sublicencji w
granicach uprawnień przyznanych Właścicielowi w Regulaminie.9)                 
 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:a)                
wszelkie szkody poniesione przez
Użytkownika lub osoby trzecie z powodu korzystania przez Użytkownika z Serwisu
niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;b)                
wszelkie szkody poniesione przez
Użytkownika lub osoby trzecie wskutek zablokowania dostępu lub usunięcia konta
Użytkownika zgodnie z pkt. VI ppkt. 4 Regulaminu;c)                 
wszelkie szkody poniesione przez
Użytkownika lub osoby trzecie z powodu ujawnienia przez Użytkownika danych
osobowych lub haseł Zarejestrowanego Użytkownika umożliwiających dostęp do
konta Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie;d)                
wszelkie szkody
spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;e)                
materiały/treści
zamieszczane na witrynach internetowych, do których linki/odesłania zamieszczone/opublikowane
są w Serwisie;f)                  
działanie
serwisów prowadzących konta poczty e-mail
Użytkowników, w szczególności w zakresie blokowania wiadomości
przesyłanych przez Właściciela oraz ochrony „antyspamową”. VI.              
ZAWARCIE UMOWY1)                
Zawarcie
umowy następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w
Serwisie w zakresie Usług świadczonych w Serwisie (np. zamieszczenia pliku ze
zdjęciem, filmem, zamieszczenie komentarza, wystawienia oceny materiałów
prezentowanych w Serwisie, wysłania zapytania do Właściciela w sprawach
dotyczących Serwisu). Dokonanie niektórych czynności w zakresie Usług
świadczonych w Serwisie wymaga Rejestracji.2)                
Zawarcie
umowy w stosunku do czynności wymagających Rejestracji następuje z chwilą Rejestracji
konta Użytkownika w Serwisie. Rejestracja wymaga akceptacji niniejszego
Regulaminu.3)                
Użytkownik
może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się nie
udostępniać swojego konta oraz haseł dostępu do konta innym podmiotom.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby inne
niż Użytkownik przy wykorzystaniu konta Użytkownika.4)                
Właściciel
zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do konta w
przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podania nieprawdziwych danych w Formularzu
Rejestracyjnym, a także wówczas gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób
naruszający prawa, dobra osobiste Właściciela, innych Użytkowników lub osób
trzecich.5)                
Umowa
o świadczenie Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się
na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.6)                
Umowa
o świadczenie Usług wymagających Rejestracji rozwiązuje się na skutek usunięcia
konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.7)                
Umowa
świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona
została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była
Rejestracja.8)                
Niezależnie
od postanowień ppkt 6 i 7 powyżej Właściciel może, bez podania przyczyny
rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 3 dniowego terminu wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy następuje przez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty
e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, a następnie
usunięciu konta Użytkownika w Serwisie. VII.            
REKLAMACJE1)                
Użytkownik
może złożyć reklamację do w przypadku niewykonywania lub nienależytego
wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie przez Właściciela.2)                
Użytkownik
może złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub drogą
mailową na adres: kontakt at szysza.pl w terminie 14 dni od zaistnienia
podstawy złożenia reklamacji.3)                
W
reklamacji Użytkownik wskazuje obowiązki, których niewykonywanie lub
nienależyte wykonywanie jest przedmiotem reklamacji oraz zwięźle podaje na czym
polega ich niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie.4)                
Właściciel
rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Właściciel zastrzega
prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji oczywiście niezasadnych lub
złożonych niezgodnie z procedurą reklamacyjną. VIII.          
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH 1)                
Administratorem danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Właściciel. Dane osobowe
Użytkowników przetwarzane są w celu:a)                
rejestracji w Serwisie;b)                
korzystania z Usług oferowanych w Serwisie;c)                 
obsługi reklamacji,d)                
udzielenia odpowiedzi na przesłaną
za pomocą Formularza Kontaktowego lub poczty e-mail korespondencję.2)                
 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści
swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub 
uzupełnienia. Przez akceptację  Uprawnienie
to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian
w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej
prośby na następujący adres e-mail:
admin@szysza.pl. Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został o poinformowany o prawach, o
których mowa  w niniejszym ppkt.3)                
Podanie danych osobowych podczas
rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby Użytkownik mógł
korzystać z wymagających rejestracji Usług oferowanych w Serwisie4)                
W ramach Serwisu Właściciel
przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik
zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i
nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.5)                
Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika,
jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż
Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych
Użytkownika przez podmioty inne niż Właściciel, każdorazowo wymaga zgody
Użytkownika.6)                
Właściciel zapewnia bezpieczeństwo
danych osobowych Użytkowników, przez stosowanie środków
technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu przed udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem7)                
Właściciel spełnia wszelkie wymogi
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym
zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.8)                
Właściciel jest uprawniony do
ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sąd, Policja), w
przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu
prawnego.9)                
W przypadku korzystania z Serwisu w
sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym
do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi
Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego
zaprzestania.10)            
Właściciel informuje, że w trakcie
korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane
zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają:
numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP
SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub
Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach,
które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych,
o których mowa powyżej podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.11)            
Właściciel informuje, że każdy plik
umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem
Użytkownika, datą jego publikacji oraz numerem IP komputera z którego został
wysłany. IX.              
POLITYKA COOKIES1)                 
 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.2)                 
Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”)
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.3)                 
Podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….4)                 
Pliki „cookies” wykorzystywane są w
celu:a)     
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b)     
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;c)      
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;5)                 
W ramach Serwisu stosowane są dwa
zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”  (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.6)                 
W ramach Serwisu stosowane są
następujące rodzaje plików „cookies”:a)     
„niezbędne” pliki ”cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;b)     
pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;c)      
„wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;d)     
„funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;e)     
„reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.7)                 
W wielu przypadkach oprogramowanie
służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).8)                 
Operator Serwisu informuje, że
ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.9)                 
Pliki „cookies” zamieszczane w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.10)             
W Serwisie wyświetlane są pochodzące
z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać
takich technologii jak pliki „cookies”, czy sygnalizatory WWW, co w momencie
wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom
informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ
przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o
zainstalowaniu dodatku Flash.11)             
Ponadto Serwis może wykorzystywać
pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google
DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy Użytkownik odwiedza strony
internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest
używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika
(”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii
stron, które przeglądał Użytkownik. System DART wykorzystuje informacje
niepozwalające na identyfikację użytkownika. Istnieje w każdej chwili możliwość
wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.12)             
Właściciel informuje, że ruch na
stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na
celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu.
Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych
przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.13)             
Pole
wyszukiwania w Serwisie („Szukaj”) zostało opracowane przez firmę Google Inc.
(„Google”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka
prywatności firmy Google (dostępna pod adresem
http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z opcji
„Szukaj”, a korzystając z tej opcji Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez
firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Google. X.                
POSTANOWIENIA KOŃCOWE1)                
Właściciel
ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu,
Właściciel poinformuje przez zamieszczenie stosownej informacji  w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres
poczty e-mail Zarejestrowanych Użytkowników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie
w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Serwisie lub wysłania wiadomości na adres
poczty e-mail Zarejestrowanych Użytkowników.2)                
Jeżeli
Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie
zaprzestać korzystania z Serwisu (Zarejestrowany Użytkownik – usunąć konto) w
terminie przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Brak zaprzestania
korzystania z Serwisu lub nieusunięcie konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym
poczytuje się za akceptację zmian w Regulaminie.3)                
Regulamin
wchodzi w życie z dniem 19.09.20134)                
Prawem
właściwym dla Regulaminu oraz dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z
Serwisu  jest prawo polskie.5)                
Zastrzeżenie
prawne zawarte w punkcie IX POLITYKA COOKIES chronione
jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (więcej informacji o
plikach „cookies” na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/
lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej). 


Szysza.pl - Facebook
Do góry
Obecnie mamy 6 użytkowników online. Z czego 0 zalogowanych i 6 gości.
Dodanych dziś: 0, wczoraj: 0, wszystkich: 8149
Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt to administracji serwisu

Śmieszne zdjęcia i zabawne, śmieszne obrazki. Szysza.pl zbiór ciekawych grafik. Każdy może dodać śmieszne zdjęcie. Wejdź, zobacz i sprawdź co Ciebie śmieszy.